Your contributions will always be remembered by the party and the people!

Your contributions will always be remembered by the party and the people!

The first full list of “July 1st Medal” Awards: Ma Maojie, Wang Shumao, Wang Zhanshan, Wang Lanhua, AI Aiguo, Shi Guangyin, LV Qiming, Ting bater, Liu Guijin, sun Jingkun, maimaitijiang wumaier, Li Hongta, Wu Tianyi, Xin Yuling, Zhang Guimei, Lu yuanjiu, Chen Hongjun, Lin Dan, Zhuoga, Zhou Yongkai, Chai Yunzhen, Guo Ruixiang, Huang Dafa, Huang Wenxiu Huang baomei, Cui Daozhi, LAN Tianye, Wei Deyou, Qu Duyi. fully deserve! Salute the brightest star!